Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce khi thiết kế wordpress

Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce
Để thay đổi số lượng sản phẩm liên quan hiện thị trong woocommerce ta thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme đang sử dụng.

/**
* Change number of related products on product page
*/
function woo_related_products_limit() {
global $product;

$args[‘posts_per_page’] = 6;
return $args;
}
add_filter( ‘woocommerce_output_related_products_args’, ‘jk_related_products_args’ );
function jk_related_products_args( $args ) {
$args[‘posts_per_page’] = 16; // 4 related products
$args[‘columns’] = 4; // arranged in 4 columns
return $args;
}

Bình luận & Góp ý