Cách get 1 template part trong wordpress

Tạo 1 File có tên loop-ctythaiaiti.php chưa đoạn code sau:

<?php ?>

HTML do bạn tự code

Chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị template

<?php get_template_part( ‘loop’, ‘ctythaiaiti‘ ); ?>

Chèn shortcode:

<?php echo do_shortcode(‘[contact-form-7 404 "Not Found"]‘); ?>

Bình luận & Góp ý